Skip to product information
1 of 2

Lianhua Qingwen Jiaonang 连花清瘟胶囊 (24s)

Lian Hua Qing Wen Jiao Nang- Remedy for respiratory symptoms of influenza like chills, aches, fever, runny, stuffy nose, cough, etc.